Algemene voorwaarden BtwoB

Onze algemene voorwaarden, zoals hieronder weergegeven zijn opgedeeld in artikels, deze voldoen aan de eisen van algemene voorwaarden en dragen juridische dekking. Wij maken het u graag makkelijk door kort toe te lichten waar een artikel over gaat (zie onder elk artikel ”Art. [nr.]: Oftewel:”), deze hebben geen juridische dekking en zullen komen te vervallen mocht er een geschil ontstaan.

Artikel 1. Definities
1.1. BtwoB; handelend onder Style Enterprises, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57542139.
1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met BtwoB een overeenkomst heeft afgesloten.
1.3. Onder ‘Algemene Voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4. Overeenkomst: De Algemene voorwaarden, alsmede de offerte en van BtwoB.
1.5. Derdepartij: Partij waarmee BtwoB samen werkt en diensten/producten van kan leveren, levering door derdepartij wordt altijd gemeld.

Art. 1: Oftewel:

Wij zijn BtwoB en werken met gespecialiseerde partners, aangenaam!

Artikel 2. Toepasselijkheid / Uitvoering
2.1. Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van BtwoB zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2. Indien opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor BtwoB alleen bindend indien en voor zover deze door BtwoB uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. BtwoB is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

Art. 2: Oftewel:

Deze voorwaarden zijn van toepassing op onze diensten.

Artikel 3. Verplichtingen BtwoB
3.1. BtwoB zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van BtwoB worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst BtwoB uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaalbaarheid is omschreven.
3.2. Het is BtwoB niet toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door opdrachtgever aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van opdrachtgever, met uitzondering van wijzigingen die BtwoB noodzakelijk acht voor het naar behoren kunnen uitvoeren van de opdracht en welke de wezenlijke inhoud van het materiaal niet veranderen.

Art. 3: Oftewel:

Wij zijn trots op onze diensten en doen onze uiterste best voor onze klanten.

Artikel 4. Verplichtingen Opdrachtgever
4.1. Opdrachtgever stelt BtwoB steeds onverwijld op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.
4.2. Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van materiaal dat wettelijk verboden is.
4.3. Opdrachtgever vrijwaart BtwoB van alle juridische claims met betrekking tot de door opdrachtgever opgeslagen data, informatie, websites en dergelijke.
4.4. Opdrachtgever zal zich houden aan de in Nederland geldende wet- en regelgeving.
4.5. Zonder toestemming van BtwoB is het opdrachtgever verboden de door BtwoB of samenwerkende derdepartij verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.
4.6. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van opdrachtgever.
4.7. BtwoB heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, c.q. niet of slechts beperkt te leveren, indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens BtwoB of samenwerkende derdepartij niet na komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.
4.8. Opdrachtgever is gehouden de planning van de te leveren diensten en/of producten na te streven. Indien opdrachtgever verzuimt zich aan een onderdeel van de planning te houden, dan zijn de eventuele gevolgen, waaronder eventuele verlenging van duur van de overeenkomst, dan wel de overeenkomst van de samenwerkende derdepartij en voortvloeiende (meer)kosten, voor opdrachtgever.

Artikel 5. Offertes
5.1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
5.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft BtwoB het recht de tarieven hierover aan te passen.
5.3. Offertes van BtwoB zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

Art. 5: Oftewel:

Onze offertes zijn vrijblijvend en 14 dagen geldig.

Artikel 6. Tarieven
6.1. Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
6.2. Alle tarieven op de website zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
6.3. BtwoB behoudt zich het recht voor tarieven te wijzigen. Tariefswijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 2 (twee) maanden na bekendmaking van de tariefswijziging per elektronische berichtgeving. Indien opdrachtgever een tariefswijziging niet wenst te accepteren, heeft opdrachtgever het recht om binnen 1 (één) maand na kennisgeving van de tariefswijziging schriftelijk op te zeggen.

6.4. BtwoB behoudt zich het recht voor om tarieven van derde partijen te vermeerderen met service kosten of andere door BtwoB bepaalde kosten. Gewijzigde tarieven worden transparant weergegeven en zullen in overeenkomst met opdrachtgever en derde partij gefactureerd worden.

Art. 6: Oftewel:

Tarieven zijn zoals weergegeven maar wij kunnen ook wel eens een foutje maken. Mocht er een fout in zijn gemaakt wordt het natuurlijk veranderd. Daarnaast kunnen tarieven wijzigen, hoger of lager; wij laten dit tijdig weten.

Art. 4: Oftewel:

Wij leveren met trots onze diensten maar verwachten er natuurlijk ook iets voor terug, zoals: houd ons aub op de hoogte van wijzigingen, niks zonder toestemming verspreiden, netjes aan de wet houden en aan de afgesproken planning houden.

Artikel 7. Totstandkoming Overeenkomst
7.1. Uitingen van BtwoB, of derdepartij via BtwoB, met betrekking tot het ter beschikking stellen van online CRM, klanten portaal, voorbeeld materiaal, offertes of ander verkoop/presentatie gericht materiaal gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
7.2. Schriftelijke totstandkoming van de overeenkomst: De overeenkomst komt tot stand doordat opdrachtgever de offerte van BtwoB inclusief handtekening aan BtwoB heeft geretourneerd.
7.3. Elektronische totstandkoming van de overeenkomst: De overeenkomst komt tot stand doordat opdrachtgever akkoord gaat met de offerte. Daarbij dient het akkoord per elektronische berichtgeving aan BtwoB te worden bevestigd.

Art. 7: Oftewel:

Wij doen onze toekomstige klanten een aanbod, dit is pas geldig als wij toestemming hebben gekregen om van start te gaan.

Artikel 8. Wijziging opdracht
8.1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan opdrachtgever.

Art. 8: Oftewel:

Onze klanten mogen natuurlijk de opdracht veranderen, wij passen onze prijs dan ook in verhouding aan.

Artikel 9. Rechten van intellectuele eigendom
9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur zoals analyses, ontwerpen, documentatie, crm systemen, merketing materiaal, logo’s, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij BtwoB of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
9.2. Het is BtwoB toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien BtwoB door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

Art. 9: Oftewel:

Wij zijn eigenaar van ons eigen materiaal, net als dat onze zakenpartner eigenaar is van hun materiaal. Zonder toestemming mag dit dus ook niet verspreid worden.

Artikel 10. Leveren van producten en diensten
10.1. Partijen zullen mondeling, schriftelijk dan wel per elektronische berichtgeving specificeren welke producten en/of diensten geleverd worden en op welke manier dit zal geschieden. BtwoB zal de ontwikkeling/levering met zorg uitvoeren op basis van de door opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan opdrachtgever instaat.
10.2. BtwoB is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
10.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 verkrijgt opdrachtnemer het recht tot gebruik van de (computer)systemen, ruimte waarin deze opgesteld staat en de tijd dat het kost om een succesvolle levering bij de opdrachtgever te kunnen voltooien.

Art. 10: Oftewel:

Als u klant bij ons wordt; welkom! Dan gaan wij ervan uit dat de aangeleverde gegevens kloppen, mochten wij twijfelen zullen wij dit natuurlijk even controleren.

Artikel 11. Gebruiksrechten
11.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 verleent BtwoB, of derdepartij, opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. Opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van opdrachtgever uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.
11.2. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever gebruikt, tenzij anders schriftelijk dan wel per elektronische berichtgeving overeengekomen.

Art. 11: Oftewel:

Wij leveren onze (of van zakelijke partners) diensten, producten en materiaal aan onze klanten. Onze klanten mogen natuurlijk dit niet zonder toestemming verspreiden, verhuren of verkopen. 

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
12.1. Zo lang opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van BtwoB of derdepartij.
12.2. In geval opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover BtwoB niet nakomt is BtwoB zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van BtwoB op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Art. 12: Oftewel:

Wij leveren heel graag aan onze klanten maar als wij niet betaald krijgen zullen wij helaas de levering (tijdelijk) stop zetten. 

Artikel 13. Betalingsvoorwaarden
13.1. Opdrachtgever dient de door BtwoB of derdeparij uitgeschreven rekening via overmaking/automatische incasso te voldoen.
13.2. Betalingen dienen ten hoogste 14 dagen na het uitschrijven van de rekening, te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.
13.3. Alle door BtwoB uit de overeenkomst met opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van opdrachtgever.
13.4. Bij een niet tijdige betaling is opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
13.5. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
13.6. In bovenstaande gevallen heeft BtwoB voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van BtwoB vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

Art. 13: Oftewel:

Als wij niet betaald krijgen, normaal binnen 14 dagen, zullen wij helaas incasso stappen moeten ondernemen. Deze kosten zijn natuurlijk niet onze schuld en worden dan ook bij de opdrachtgever neergelegd.

Artikel 14. Aansprakelijkheid
14.1. BtwoB aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
14.2. De totale aansprakelijkheid van BtwoB wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van het voor die overeenkomst bedongen tarief (exclusief BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duur overeenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt het bedongen tarief gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor drie maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 1000 Euro.
14.3. Aansprakelijkheid van BtwoB voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
14.4. Buiten de in artikel 14.2 genoemde gevallen rust op BtwoB geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 14.2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van BtwoB of de derdepartij.
14.5. De aansprakelijkheid van BtwoB wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever BtwoB onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en BtwoB ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat BtwoB in staat is adequaat te reageren.
14.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij BtwoB meldt.
14.7. Opdrachtgever vrijwaart BtwoB voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door BtwoB geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.

Art. 14: Oftewel:

Als u klant wordt gaan wij natuurlijk ook een verplichting aan. Mocht er om wat voor reden dan ook iets mis gaan dat leidt tot directe schade, zullen wij dit vergoeden. 

Artikel 15. Overmacht
15.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat BtwoB door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van BtwoB kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd. Alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Art. 15: Oftewel:

Mochten wij niet kunnen leveren, door iets waar wij niks aan kunnen doen, zullen wij de overeenkomst (tijdelijk) stop moeten zetten.

Artikel 16. Duur en beëindiging
16.1. De overeenkomst voor diensten wordt aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden. Tenzij schriftelijk dan wel per elektronische berichtgeving anders overeengekomen, wordt de overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging steeds stilzwijgend verlengd met een periode van 1 (één) jaar, tenzij dit nadrukkelijk anders is vermeld door BtwoB of derde partij.
16.2. De overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 (twee) maanden. De opzegging is geldig indien deze door BtwoB is bevestigd, tenzij dit nadrukkelijk anders is vermeld door BtwoB of derde partij.
16.3. Alle overeenkomsten voor energie leveringen of andere diensten worden aangegaan voor de duur van de overeenkomst, tenzij anders wordt overeengekomen.
16.4. Alle overeenkomsten waarin melding wordt gemaakt van jaarlijkse terugkerende kosten worden aangegaan voor de duur van minimaal 1 jaar, tenzij dit nadrukkelijk anders is vermeld door BtwoB of derde partij. Na dit jaar zal de overeenkomst, ieder jaar opnieuw, stilzwijgend worden verlengd voor de periode van 1 jaar, tenzij dit nadrukkelijk anders is vermeld door BtwoB of derde partij. Bij opzegging gedurende het jaar heeft opdrachtgever geen recht op restitutie van reeds betaalde kosten, tenzij dit nadrukkelijk anders is vermeld door BtwoB of derde partij.
16.5. Indien opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft BtwoB het recht alle met betrokken opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van BtwoB op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Art. 16: Oftewel:

Een normale overeenkomst gaan wij aan voor minimaal één jaar, zo weten wij beide waar we aan toe zijn. 

Artikel 17. Geheimhouding
17.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
17.2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

Art. 17: Oftewel:

Mochten wij, of onze klanten geheime informatie ontvangen houden we dat natuurlijk stil, dit verwachten wij ook van onze klanten. 

Artikel 18. Personeel
18.1. Opdrachtgever zal werknemers van BtwoB alsmede ingeschakelde derden die ten behoeve van de levering van producten en/of diensten werkzaamheden ten kantore van opdrachtgever verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.

Art. 18: Oftewel:

Mochten er medewerkers van BtwoB of van een samenwerkende partij langs komen om de diensten / producten te leveren verwachten wij dat onze klant ze de ruimte daarvoor geeft. 

Artikel 19. Wijzigingen Algemene Voorwaarden
19.1. BtwoB behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
19.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van BtwoB of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
19.3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Art. 19: Oftewel:

Deze voorwaarden kunnen natuurlijk veranderen, we zullen onze klanten hier tijdig van op de hoogte stellen, als dit belangrijke wijzigingen bevat. 

Artikel 20. Reclame
20.1. Bij gebreke van verplichtingen van BtwoB dient opdrachtgever, uiterlijk 30 dagen na waarneming, dat aangetekend te reclameren. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak en aanzien van BtwoB.
20.2. Indien BtwoB de reclame gegrond acht, worden na overleg met opdrachtgever de relevante producten of diensten vervangen of vergoed.
20.3. De maximale vergoeding is gelijk aan het door opdrachtgever betaalde tarief over het product of dienst.
20.4. Reclame schort verplichtingen van opdrachtgever niet op.

Art. 20: Oftewel:

Mochten wij niet kunnen leveren wat er is afgesproken, zullen wij dit binnen bepaalde termijn terug nemen. 

Artikel 21. Slotbepalingen
21.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
21.2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.
21.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
21.4. Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Art. 21: Oftewel:

Wij zijn gevestigd in Nederland, dus Nederlands recht is van toepassing. Mocht er in de voorwaarden iets staan dat niet klopt vervalt alleen dat stuk, niet de rest. 

Artikel 22. Specifieke bepalingen omtrent energiebelasting teruggave
22.1. Teruggave energiebelasting geschiedt op no-cure-no-pay basis; indien de teruggave energiebelasting wordt afgewezen door de Belastingdienst, zal BtwoB geen kosten in rekening brengen bij de opdrachtgever. Wanneer BtwoB een succesvol verzoek teruggave energiebelasting heeft afgerond, zal er een overeengekomen percentage over de totale som, exclusief btw, in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever. 
22.2. Het vastgestelde percentage voor een succesvolle teruggave energiebelasting zal schriftelijk vastgelegd zijn in het ‘Opdrachtformulier dienstverlening’, tenzij anders overeengekomen. Indien er geen Opdrachtformulier dienstverlening is ondertekend, zullen de kosten 25% van de totale teruggave, exclusief btw, bedragen.
22.3. BtwoB kan op geen enkele wijze door de opdrachtgever aansprakelijk gesteld worden in het geval dat de teruggave energiebelasting door de Belastingdienst niet wordt verleend.
22.4. BtwoB kan op geen enkele wijze door de opdrachtgever aansprakelijk gesteld worden indien de opdrachtgever zijn recht op aftrek van de btw misbruikt.
22.5. BtwoB communiceert alleen met de opdrachtgever en is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor een eerlijke verdeling van de teruggave energiebelasting bij derde partijen, zoals maar niet beperkt tot; huurders, (vastgoed)beheerders en andere belanghebbenden die een overeenkomst hebben met de opdrachtgever van BtwoB.
22.6. BtwoB kan een indicatie afgeven van de te verwachtte teruggave energiebelasting en kan nooit en te nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de correctheid over de hoogte van de teruggave energiebelasting. De Belastingdienst bepaald de hoogte van de teruggave energiebelasting, BtwoB communiceert dit naar de opdrachtgever nadat de hoogte excact is vastgesteld door de Belastingdienst.
22.7. Opdrachtgever behoudt zich het recht om het vastgestelde besluit van de Belastingdienst in te zien indien de opdrachtgever dit verzoekt.
22.8. Na een, compleet afgeronde, succesvolle teruggave energiebelasting zal BtwoB een gedetailleerde afrekening opstellen. Het complete bedrag, indien van toepassing inclusief btw, zal, nadat het vastgestelde honorarium van BtwoB in mindering is gebracht, op het door opdrachtgever opgegeven rekeningnummer gestort worden.
22.9. Indien BtwoB de teruggave energiebelasting ingediend heeft voor een natuurlijk persoon, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot een ‘box 3 vastgoedbezitter’, kan BtwoB zorgen voor de correcte afdracht van de btw. 

Art. 22: Oftewel:

Bij een succesvolle teruggave energiebelasting maakt BtwoB een duidelijke afrekening op, minus onze kosten. Een totaal verzoek, van indienen tot het bedrag op de rekening staat kan 12 weken duren.  

Contact gegevens

Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per contactformulier contact op.

Postadres:
BtwoB
Stationsweg 19
9201 GG Drachten

Website: www.btwob.nl

Deze algemene voorwaarden zijn het laatst aangepast op: 15-08-2018

Algemene voorwaarden van BtwoB

Download als PDF

Onderstaande AV zijn niet meer van toepassing

Algemene Voorwaarden (15-08-2018)